WEDSTRIJDREGLEMENT DECEMBERACTIE 2017 - VZW WELLENSE MIDDENSTAND

WEDSTRIJDREGLEMENT DECEMBERACTIE 2017 - VZW WELLENSE MIDDENSTAND Artikel 1. De vzw Wellense Middenstand ( hierna genoemd ‘de VZW ‘ ) organiseert op uitdrukkelijk verzoek van haar leden jaarlijks een decemberactie welke tot doel heeft handelsactiviteiten van haar leden te stimuleren. Zij coördineert dus in naam en voor risico van haar leden. Artikel 2. De wedstrijd staat open voor alle handelaars welke hun activiteiten ontplooien binnen het grondgebied van de gemeente Wellen ( en  de deelgemeentes ) en die lid zijn van de vzw Middenstand van Wellen. ( dit zal aangegeven worden in de deelnemende zaken ) Artikel 3. De vzw bepaalt de deelname kost voor iedere individuele handelaar voor 2017 op 125 EUR excl. BTW, te betalen uiterlijk 30.11.2017 op rekening  nummer BE27 7350 1165 8273. De vzw zal met deze bedragen de kosten verbonden aan de actie betalen. Door betaling van deze bijdragen bevestigen de deelnemers hun akkoord met huidig reglement. Artikel 4. De actie zal gefaciliteerd worden door Qualiet nv welke in samenwerking met de vzw Wellense Middenstand aan de consumenten shopping cards ter beschikking heeft gesteld ( of zal stellen )  met het oog op het genereren van spaarpunten, op te nemen bij de deelnemende handelaars onder de vorm van korting bij komende aankopen.  De leden van de VZW erkennen het systeem te kennen en er verder geen toelichting van te eisen. In de maand december 2017 worden de te genereren punten bij aankoop verdubbeld. In januari 2018 zal de nv Qualiet een inventarisatie maken van de in december 2017  gegenereerde punten, en aan de consumenten één  deelname lot per aankoop, en een extra lot per 25 gegenereerde punten  ter beschikking stellen.  Onder deze loten zal de winnaar ( en één reservewinnaar )  worden getrokken op maandag 08.01.2018 ter gelegenheid van de Nieuwjaarsreceptie van de vzw. Artikel 5. De winnaar wordt door de vzw verwittigd per telefoon. Bij onbereikbaarheid per schriftelijke drager. De prijs bedraagt een aankoopwaarde van 5.000 € inclusief BTW op te kopen bij de deelnemende handelaars naar keuze. De winnaar dient voor 31.01.2018 ( voor 15.02.2018 voor de eventuele gegadigde reservewinnaar ) zijn prijs te aanvaarden bij de VZW.  Aankoopbons voor dit bedrag dienen minimum  samengesteld  worden  als volgt:

- Minstens 10 bons ter waarde van 250 € inclusief BTW met 10 verschillende deelnemende handelaars van de decemberactie 2017 - Een variatie van maximaal 30 bijkomende bons voor het resterende bedrag van 2.500 inclusief BTW Deze bons zijn niet overdraagbaar noch kunnen ze in geld worden omgezet. Ze staan op naam van de winnaar en kunnen enkel door hem worden gebruikt. Heeft de winnaar zijn prijs niet afgehaald uiterlijk op 30.01.2018 vervalt zijn recht en wordt de prijs toebedeeld aan  de reservewinnaar welke op dezelfde manier als de eerste winnaar wordt verwittigd. Haalt deze zijn prijs niet af tegen 15 februari 2018 de prijs ten voordele van de VZW. De aankopen gewonnen waarde bons dienen gebruikt te worden uiterlijk 30.11.2018 bij gebreke waaraan ze vervallen. Artikel 6. De deelnemende handelaars kunnen geen credits verwerven in eigen zaak. Enkel credits verworven daarbuiten kunnen recht geven op waarde bons. Indien een deelnemende handelaar de prijs zou winnen kan hij deze niet – noch geheel noch gedeeltelijk - in eigen zaak opkopen Artikel 7. De deelnemers verklaren zich akkoord dat de vzw hun naam, adres en foto’s publiceert en hen vermeldt in de communicatie rond de decemberactie. Zij zullen op eerste verzoek de nodige stukken, documenten en gegevens ter beschikking stellen opdat de vzw haar opdracht dienaangaande kan vervullen. Artikel 8. Deelname aan de decemberactie is een vrijblijvende gunst vanwege de deelnemende handelaars en doet daardoor geen enkele verplichting ontstaan in hunnen hoofde buiten het verloten van een bedrag van 5.000 € inclusief BTW onder de gegadigde klanten volgens de modaliteiten in huidig reglement opgenomen. Artikel 9 Huidig reglement wordt gepubliceerd op de web-site van de vzw alwaar het door iedereen kan worden ingekeken. De VZW zal in zijn externe communicatie naar deze mogelijkheid verwijzen. Consumenten welke aanspraken wensen te maken in het kader van deze actie geven daardoor automatisch te kennen dit reglement te hebben geraadpleegd, te kennen en het te hebben aanvaard.